Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Szkoła Podstawowa w Czasławiu

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maryla Dubiel   
czwartek, 13 czerwca 2013 21:13

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego Obieżyświat

działającego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.Szkolny Klub Europejski przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu poczucia wspólnoty europejskiej, wytwarzanie atmosfery szacunku do tradycji narodowej oraz przyczynianie się do pogłębienia wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej oraz promocji nauki języków obcych.

2.Siedziba Klubu mieści się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu.

3. Klub nosi nazwę- Obieżyświat.

4. Klub posiada motto- słowa Ludwiga Wittgenseina Granice mojego języka są granicami mojego świata.

5. Klub działa z inicjatywy młodzieży szkolnej.

6. Klub powołuje się na czas nieokreślony.

7. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

8. Klub może współpracować z innymi organizacjami oraz być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych, których cele są zbieżne z celami działania Klubu.

9. Klub może używać własnego logo w formie pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

10. Opiekunem Klubu jest Maria Dubiel.

Rozdział II

Cele Klubu

1. Kształtowanie świadomości europejskiej u członków Klubu.

2. Zdobywanie informacji o państwach Europy, ich geografii, historii, tradycji, kulturze i wzajemnych stosunkach.

3. Propagowanie idei integracji europejskiej w szkole i poza nią.

4. Popularyzowanie wiedzy o kraju ojczystym, regionie i wspólnym dziedzictwie kulturowym Europy.

5. Rozwijanie wzajemnej tolerancji i szacunku oraz poszanowanie praw człowieka.

6. Przygotowanie społeczności szkolnej i lokalnej do życia w otwartej, zjednoczonej Europie.

7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój.

8. Kształtowanie zachowań prospołecznych

 

Środki realizacji celów

1. Gromadzenie, segregowanie i aktualizacja dostępnych informacji dotyczących procesów integracji w Europie.

2. Oglądanie filmów i czytanie publikacji przedstawiających życie publiczne i kulturę w państwach europejskich.

3. Organizowanie konkursów, wystaw i prezentacji o tematyce europejskiej.

4. Zbieranie księgozbioru o Unii Europejskiej.

5. Prowadzenie kroniki dokumentującej osiągnięcia Klubu.

6. Uczestnictwo w różnego rodzaju projektach, spotkaniach, wykładach, wycieczkach, festynach, których celem jest upowszechnianie idei zjednoczonej Europy.

7. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się integracją europejską.

8. Współpraca z innymi Klubami Europejskimi w celu wymiany doświadczeń.

 

Rozdział III

Władze Klubu

1. Władzami Klubu są:

-Zgromadzenie Ogólne wszystkich członków Klubu,

-opiekunowie Klubu.

2. Najwyższą władzą Klubu jest Zgromadzenie Ogólne.

3. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

4. Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego:

-ustalanie głównych kierunków działania,

- wybór władz Klubu,

- podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub pozbawieniu członkostwa w Klubie.

5.Władze Klubu wybierane są w głosowaniu jawnym na jeden rok.

6.Kompetencje Władz Klubu:

-reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

-sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu,

-zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego,

-kierowanie bieżącą pracą Klubu.

7.Zadania opiekunów Klubu:

-pomoc Zarządowi w prowadzeniu Klubu,

-odpowiedzialność przed władzami szkoły za działalność Klubu i powierzone mienie,

-sporządzanie ramowego planu działalności Klubu, wytyczanie jego celów i dążeń,

-nadzór merytoryczny nad pracami Klubu,

-łączność pomiędzy Klubem a władzami szkolnymi.

Rozdział IV

Członkowie Klubu

1. Członkiem Klubu może być każda osoba, która wyrazi chęć pracy na rzecz Klubu.

2. Członek Klubu ma prawo:

-wybierać i być wybieranym przez Władze Klubu,

-zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,

-korzystać z pomocy Klubu.

3. Członek Klubu ma obowiązek:

-przestrzegać postanowień Statutu,

-czynnie uczestniczyć w realizacji celów,

-terminowo i sumiennie wywiązywać się z podjętych zobowiązań.

4.Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i ustaje na skutek:

-dobrowolnego wystąpienia z Klubu,

-wykluczenia uchwałą większości członków z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu lub działania na szkodę Klubu. 
Joomla Templates by JoomlaVision.com