Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Szkoła Podstawowa w Czasławiu

Ważne dokumenty szkolne
Statut Szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 stycznia 2011 02:00

WSTĘP

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć Ustawę
z dnia 7 września 1991 r. „O systemie oświaty” (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. nr 67

poz. 329 z późn. zm.), o szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Czasławiu.

 

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

 

§1.

 

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Czasławiu.

2. Siedzibą szkoły jest budynek numer 105, położony w Czasławiu, gmina Raciechowice.

 

§2.

 

Ustalona nazwa szkoły jest używana przez szkołę w brzmieniu:

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu.

2. Na stemplu używana jest nazwa:

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu

32-415 Raciechowice

woj. małopolskie

tel./ 012/2715501 REGON 001236153

 

§3.

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Integracji, Rozwoju i Promocji Wsi Czasław.

 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 3. Cykl kształcenia trwa 6 lat.

 4. W ciągu roku szkolnego uczeń może być przyjęty do klasy I, II, III. IV, V, VI

na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów). Do wniosku dołącza się pisemną opinię o zachowaniu ucznia.

 1. Czas rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Do obwodu szkolnego szkoły podstawowej należą miejscowości: Czasław i Krzyworzeka.

7. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci:

 1. Z urzędu zamieszkałe w obwodzie szkoły

 2. Na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

 1. Obowiązek szkolny ucznia trwa do ukończenia szkoły podstawowej.

Czas rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

§4.

 

Rozdział II – Cele i zadania szkoły podstawowej.

 

1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty

z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. 1996r.Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także spójności z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki szkoły oraz założeniami statutowymi Stowarzyszenia Integracji, Rozwoju i Promocji Wsi Czasław.

 

§5.

Cele szkoły podstawowej.

 

Celem szkoły podstawowej jest:

 1. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, przygotowanie do kontynuowania nauki w gimnazjum i życia we współczesnym świecie.

 2. Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.

 3. Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

 4. Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu w oparciu

o wartości chrześcijańskie, przekazanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia.

 2. Uwrażliwianie na potrzeby innych, piękno, dobro i prawdę.

 3. Kształtowanie człowieka twórczego, wrażliwego o rozwiniętej indywidualności, a zarazem zdyscyplinowanego i moralnego.

8. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie poradnictwa

i specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom.

 

§6

Zadania i formy realizacji.

 

Formy realizacji zadań szkoły:

 

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej, których wymiar określają plany nauczania są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne,

 3. zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze,

 4. zajęcia pozalekcyjne,

 5. zajęcia świetlicowe.

  Rozwijanie zainteresowań uczniów odbywa się poprzez:

 1. konkursy przedmiotowe,

 2. koła zainteresowań,

 3. organizacje szkolne,

 4. wycieczki piesze i autokarowe,

 5. imprezy kulturalno – artystyczne,

 6. projekty edukacyjne.

  Uczniom szczególnie uzdolnionym szkoła umożliwia ukończenie nauki w skróconym czasie poprzez realizację indywidualnych programów nauczania lub indywidualnego toku nauki.

    1. Poprzez ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, rodzicami, organizacją pomocy koleżeńskiej i bezinteresownej pracy nauczycieli, szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w wypełnianiu obowiązku szkolnego.

    2. Uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły, obejmuje się różnymi formami kształcenia specjalnego, zgodnie z orzeczeniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

    3. Szkoła w porozumieniu z instytucjami i organizacjami wspomagającymi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Integracji, Rozwoju i Promocji Wsi Czasław, Rady Rodziców może organizować pomoc w formie:

 1. dofinansowania do wycieczek szkolnych,

 2. dofinansowanie obiadów,

 3. kierowanie na wypoczynek letni i zimowy uczniów z rodzin patologicznych,

 4. zakupu podręczników,

 5. pomocy materialnej

  Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze szkoły podstawowej realizowane są we współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami odpowiedzialnymi za proces wychowania i edukacji.

§7

 

1. Szkoła podstawowa organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etyczno - moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

§8

 

Zasady współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną:

 1. Nauczyciele na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno
  - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżają wymagania programowe
  w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym.

 2. Informacja pisemna z odbytego badania przechowywana jest w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia, wszyscy nauczyciele uczący danego ucznia
  są zobowiązani do zapoznania się z nią i stosowania zgodnie z zaleceniami.

 3. Za kontakt z psychologiem, terapeutą, reedukatorem i innymi pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

§9

 

Rozdział III - Organy szkoły podstawowej i ich kompetencje.

 

 1. Organami szkoły podstawowej są:

 1. Dyrektor szkoły

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Samorząd Uczniowski

 4. Rada Rodziców

 1. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego

i niniejszym statutem.

 1. Regulaminy stanowią załączniki do statutu.

§10

Dyrektor szkoły podstawowej

 

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.

3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

 1. Podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów.

 2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.

 3. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 5. Występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli
  i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Zarządu Stowarzyszenia.

 6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 7. Opracowuje arkusz organizacyjny.

 8. Dopuszcza do użytku programy nauczania.

 9. Dba o powierzone mienie.

 10. Wydaje polecenia służbowe.

 11. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.

 12. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela"Art..9

 13. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne.

 14. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

 15. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.

 16. Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

 17. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

 18. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 19. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5-cio i 6-cio letnie oraz spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, a także sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców.

 20. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkolą.

 21. Podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z drugiego obowiązkowego języka.

 22. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący. Ostateczną decyzję podejmuje organ sprawujący nadzór w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

 

 

 

 

§11

Rada Pedagogiczna

 

 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planu pracy szkoły,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

   1. zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

   2. postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

   3. zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

   4. promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 1. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 2. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 3. zatwierdzanie kryteriów oceny zachowania uczniów,

 4. opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

 5. opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

 6. podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 7. przygotowanie projektu statutu i jego zmian.

 8. ustalanie regulaminu swojej działalności

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. roczną organizację pracy szkoły,

 2. szkolny zestaw programów i podręczników szkolnych,

 3. tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

 4. terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

 5. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, inne niż określone w § 5 ust.1 rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami)

 6. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowych

 7. program wychowawczy szkoły,

 8. program profilaktyki,

 9. średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce,

 10. wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

 11. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

 12. odpracowywanie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego

 13. propozycje wskazujące formy realizacji, czwartej godziny wychowania fizycznego

 14. zezwolenie na indywidualny program nauki

 15. zezwolenie na indywidualny tok nauki

 16. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

 17. analizę osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego do przedłużenia okresu nauki na każdym etapie kształcenia conajmniej o jeden rok

 18. wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

 19. zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,

 1. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy
  do roku.

 2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
  o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności, co najmniej połowy jej członków w głosowaniu tajnym lub jawnym,

w głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie obsadzania stanowisk kierowniczych oraz delegowania przedstawicieli rady do innych organów.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 2. Nauczyciele i inne osoby są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych
  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów
  lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 3. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

 4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

 5. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

 7. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

§12

Innowacje i eksperymenty

 

  1. Szkoła może prowadzić działania eksperymentalne i innowacyjne, mające na celu poprawę jakości pracy placówki.

  2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub tylko wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

  3. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia innowacji lub eksperymentu jest zapewnienie przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych.

  4. Udział nauczycieli w eksperymencie lub innowacji jest dobrowolny.

  5. Oddziały objęte innowacją lub eksperymentem są dobrowolne i powszechnie dostępne dla uczniów.

§13

 

Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji po uzyskaniu:

 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie,

 2. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej przeprowadzenie
  w szkole.

  Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny,

  w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

  Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  Wniosek dotyczący eksperymentu powinien zawierać:

 1. cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu,

 2. opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonanie jego oceny,

 3. zgodę Rady Pedagogicznej,

 4. zgodę organy prowadzącego szkołę.

§14

Samorząd Uczniowski

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu
  są reprezentantami ogółu uczniów.

 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.

 3. Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia tj.:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 1. Uczniowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z dyrektorem nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a w porozumieniu z opiekunem do redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

 2. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 3. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły

 4. Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,

 2. Rada Samorządu Uczniowskiego,

 3. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych,

 1. Radę Samorządu Uczniowskiego stanowią:

 1. przewodniczący,

 2. zastępca przewodniczącego,

 3. sekretarz,

 4. skarbnik,

 1. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§15

Rada Rodziców

 

 1. Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność statutową szkoły.

 2. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.

 3. Wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin uchwalany przez Radę Rodziców.

 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 5. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

 1. reprezentowanie rodziców uczniów uczęszczających do szkoły,

 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
   o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

  3. uchwalanie regulaminu swojej działalności

6. Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców:

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  i wychowania szkoły

 2. opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji

 3. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

 4. zgoda ( na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

 5. uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły

 6. pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działań szkoły,

 7. współdecydowanie o formach pomocy dzieciom i ich wypoczynku,

 8. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela

 9. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 10. składanie propozycji wskazujących formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego

 11. możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły

 12. wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

 13. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,,

 14. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 15. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych inne niż określone

w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 1. Zasady tworzenia i pracy Rady Rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie Rady Rodziców.

 

§16

 

Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów

Podmiotem i miejscem działania wszystkich organów jest szkoła.

Każdy organ szkoły ma zapewnione możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

Organy szkoły mogą organizować wspólne posiedzenia celem wymiany informacji.

Każdy z organów ma prawo do przekazywania informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach /np. poprzez gazetkę szkolną, zebranie/

Każdy z organów ma prawo zgłaszać dyrekcji sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły i domagać się ich rozwiązywania od zainteresowanych stron:

 1. spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim rozstrzyga dyrektor szkoły, w drodze mediacji,

  1. od decyzji dyrektora służy odwołanie do organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego /w zależności od charakteru sprawy/. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub prowadzącego jest ostateczna.

 2. spory pomiędzy dyrektorem szkoły a pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sprawy,

  1. od decyzji służy odwołanie do właściwych służb Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

§17

 

Rozdział IV - Organizacja szkoły.

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§18

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

§19

 

 1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych - obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, złożony z uczniów, którzy

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

§20

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
  w systemie klasowo-lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

§21

 

 1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe po wcześniejszych konsultacjach z Zarządem Stowarzyszenia.

 2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne i korekcyjne.

 3. Uczniowie wymienieni w pkt. 2 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne.

 4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

§22

 

1. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły i możliwościami finansowymi Stowarzyszenia.

§23

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

I. Zadania ogólne:

1. Biblioteka szkolna jest:

a) interdyscyplinarną pracownią (centrum dydaktycznym),

b) ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów,

c) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.

3. Biblioteka wspomaga realizację podstawowych funkcji szkoły: kształcąco- wychowawczej, diagnostyczno-prognostycznej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej.

II. Kierunki pracy biblioteki.

1. Zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

2.Podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, wspierając nauczycieli w realizacji ich programów nauczania.

3. Koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i medialnej przygotowującej uczniów do korzystania z różnych mediów.

III. Organizacja biblioteki.

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

a) zapewnia pomieszczenie i wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

b) zapewnia właściwą (wykwalifikowaną) obsługę biblioteki.

c) zapewnia zastępstwo za nieobecnego w pracy bibliotekarza,

d) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki informując bibliotekarza na początku roku budżetowego o wysokości kwoty przyznanej bibliotece,

e) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów,

f) zarządza całością zbiorów bibliotecznych,

g) odpowiada za protokolarne przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela bibliotekarza,

h) uwzględnia w planie pracy dydaktyczno-wychowawczym szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej,

i) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych, w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

j) hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza.

2. Pracownicy biblioteki:

a) zadania pracownika biblioteki wyszczególnione są w przydziale czynności i w planie pracy biblioteki,

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy i ich kwalifikacje określają odrębne przepisy,

3. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące materiały: książki (wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, albumy, lektury według ustalone przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową i naukową, beletrystykę, podręczniki i programy nauczania dla nauczycieli), czasopisma dla nauczycieli i uczniów według potrzeb, przepisy oświatowe i inne pomoce dydaktyczne (np. plansze, gry dydaktyczne, modele, mapy, plakaty, programy multimedialne, itp.)

b) w bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów: księgozbiór podstawowy i księgozbiór podręczny

c) księgozbiór ustawia się w układzie działowo-alfabetycznym

d) lektury do języka polskiego według klas lub w układzie alfabetycznym

e) księgozbiór podręczny, literatura popularnonaukowa, naukowa, literatura piękna, księgozbiór dla nauczycieli - według systemu UKD,

f) roczniki czasopism według alfabetycznej kolejności tytułów

g) zbiory audiowizualne układa się według poszczególnych typów zbiorów w układzie numerycznym lub rzeczowym,

h) dokumentacja biblioteki prowadzona jest w systemie tradycyjnym lub elektronicznym

4. Finansowanie wydatków biblioteki może być:

a) z budżetu szkoły,

b) dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców,

5. Czas pracy biblioteki ustalony jest tak, aby uczeń miał umożliwiony dostęp do jej zbiorów w czasie przerw i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

 

IV. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

Praca pedagogiczna

1. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do:

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni

b) prowadzenia działalności informacyjnej i promocji wizualnej, słownej i audiowizualnej zbiorów, oraz wyników czytelnictwa,

c) pozyskiwania czytelników i poznawania potrzeb,

d) udzielania porad w doborze lektury i prowadzenia rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek,

e) do współpracy z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami,

z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia,

f) prowadzenia różnorodnych formy upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.).

Praca organizacyjno-techniczna.

2. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do:

a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,

b) prowadzenia ewidencji zbiorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami):

1) szczegółową ewidencję wpływów,

2) szczegółową i sumaryczną ewidencję ubytków,

3) ewidencję finansowo-księgową wpływów i ubytków,

c) przeprowadzenia selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli):

1) materiałów zbędnych (nadmierna ilość egzemplarzy jednego tytułu, książki przestarzałe o nieaktualnych treściach)

2) materiałów zniszczonych, zaczytanych, uszkodzonych;

d) opracowywać zbiory:

1) sklasyfikować (według aktualnych tablic UKD),

2) skatalogować według obowiązujących norm opisu bibliograficznego,

3) opracować technicznie (opieczętować, oznakować, wypisać kartę, obłożyć w folię, konserwować, oznakować przy pomocy kodu),

e) zorganizowania warsztatu działalności informacyjnej:

1) wyodrębniania księgozbiór podręcznych,

2) prowadzenia katalogów: alfabetycznego, rzeczowego, zbiorów specjalnych (według aktualnych norm w systemie tradycyjnym lub elektronicznym)

prowadzić kartoteki bibliograficzne i tekstowe w programie elektronicznym,

3) gromadzenia zestawień bibliograficznych,

f) prowadzenia dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,
pomiaru aktywności czytelniczej uczniów systemem tradycyjnym lub elektronicznym,

g) planowania pracy i składania rocznych sprawozdań z pracy biblioteki oraz oceny stanu czytelnictwa w szkole

h) przedkładania dyrektorowi szkoły projektu budżetu biblioteki,

i) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu,

j) doskonalenia warsztatu swojej pracy.

V. Prawa i obowiązki czytelników.

a) Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice.

b) Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.

c) Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.

d) Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki na..2.. tygodnie. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może także prolongować termin zwrotu.

e) W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innych materiałów
czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić dwukrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki (innego dokumentu).

f) Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

g) Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

h) Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

i) Rodzice mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki na zasadach obowiązujących innych użytkowników biblioteki.

6. Obowiązki: Rady Pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców.

Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy:

zatwierdzenie rocznego planu pracy biblioteki,

formułowanie wniosków i uwag dotyczących oceny i usprawnienia pracy biblioteki oraz realizacji programu edukacji.

Do obowiązków nauczycieli należy:

poznanie zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu i pełnionych funkcji w szkole, współpraca z biblioteką w gromadzeniu i selekcji zbiorów,

współpraca w rozwijaniu kultury czytelniczej i medialnej.

Do obowiązków wychowawcy należy:

współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów stroniących od książki, uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki, udzielanie pomocy w egzekwowaniu zwrotu, wypożyczonych zbiorów i rozliczeń za zgubienie i zniszczenie ich.

§24

 

1. W szkole może funkcjonować świetlica i stołówka szkolna. Zasady korzystania
ze świetlicy i stołówki ustala dyrektor szkoły.

§25

 

 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.

 2. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin stanowiący załącznik do Statutu.

 3. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele - organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

 4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

 

Rozdział V – Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

 

§26

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego - do końca września każdego roku szkolnego mają obowiązek poinformowania uczniów oraz rodziców /prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowania przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów tj. form ustnego odpytywania jak również stosowania różnych form sprawdzianów pisemnych /test, wypracowanie, dyktando itp./, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców /opiekunów prawnych/ o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

§27

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie/ otrzymują do wglądu - uczeń na lekcji danego przedmiotu, rodzice
  na własną prośbę w czasie indywidualnego spotkania tylko w obecności danego nauczyciela, w trakcie cotygodniowego dyżuru nauczycieli lub na wywiadówce.
  Prace pisemne przechowywane są przez cały rok szkolny tj. do 31 sierpnia danego roku.

   

  2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców /opiekunów prawnych/ nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§28

 

 1. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, w oparciu o pisemną opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne.

 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę nie tylko uzdolnienia i końcowe efekty, ale przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§29

 

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną.

 3. Zwolniony uczeń z takich zajęć może przyjść później na inne zajęcia lekcyjne, lub wcześniej udać się do domu, tylko w przypadku, jeżeli zajęcia z wychowania fizycznego rozpoczynają lub kończą jego zajęcia w danym dniu, oraz pod warunkiem dostarczenia pisemnego oświadczenia rodziców /opiekunów/, że w tym czasie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko. W pozostałych przypadkach uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego lub za jego zgodą nauczyciela bibliotekarza.

 4. W przypadku zwolnienia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§30

 

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym, niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’.

 

§31

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Niezależnie od terminów ferii zimowych obowiązujących w kalendarzu roku szkolnego pierwsze półrocze trwa od dnia
  1 września do 31 stycznia, drugie półrocze od 1 lutego do rozpoczęcia wakacji.

 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali określonej w § pkt.1 oraz oceny z zachowania w §pkt.2

 3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się pod koniec I półrocza.

 4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 5. Na jeden miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca na wniosek nauczyciela przedmiotu pisemnie informuje rodziców ucznia /prawnych opiekunów/ o zagrożeniu oceną niedostateczna. Rodzice ucznia podpisem potwierdzają przyjęcie informacji.

 6. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym planie nauczania klasyfikacyjnych ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali, o której mowa w § pkt.1 i § pkt.2

 7. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są z dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformować ucznia rodziców wychowawca jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

 8. Ocenę śródroczną i końcoworoczną wystawia nauczyciel danego przedmiotu a wychowawca z zachowania na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. O ocenach informuje uczniów.

 9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§32

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowanie oceny.

 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu poprzez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 2. pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji
 4. o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

   1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
    i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

   2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

   3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych edukacyjnych  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

   4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

   5. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
    i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

   6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

   7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

5. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na lekcjach odbywać się będzie następującymi
metodami:

1) odpowiedź ustna,

  1. kartkówka,

  2. zadania klasowe,

  3. test sprawdzający,

  4. zadania domowe,

  5. aktywność na zajęciach,

  6. ćwiczenia, referaty,

  7. sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego,

  8. sprawdzian ustny lub pisemny.

6. Zadania klasowe i większe sprawdziany /min. 1 godz. lekcyjne/ są zapowiadane uczniom i zapisywane ołówkiem w dzienniku lekcyjnym na tydzień przed ich przeprowadzeniem, z wyszczególnieniem, zakresu materiału, jaki będą obejmowały. W/w pracę uczeń może pisać tylko jedną dziennie i nie więcej jak 3 w tygodniu.

7. Ustala się następujące zasady oceniania:

   1. minimalna liczba ocen z danego przedmiotu: 5, w tym minimum dwie z odpowiedzi pisemnej,

   2. obowiązuje równowaga pomiędzy ocenami z odpowiedzi ustnej i pisemnej,

   3. zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje się ją napisać,

   4. w pierwszym tygodniu po feriach i po wakacjach nie stawia się uczniom ocen niedostatecznych,

   5. na niedziele i święta oraz dni wolne od nauki nie zadaje się obszernych prac pisemnych,

   6. istnieje możliwość poprawy oceny cząstkowej na zasadach i formie określonej przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

§33

 

 1. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali:

stopień celujący 6

stopień bardzo dobry 5

stopień dobry 4

stopień dostateczny 3

stopień dopuszczający 2

stopień niedostateczny 1

 1. W ocenach cząstkowych – bieżących można stosować znaki: +, -, =, skróty: np., bz., bs., cel, bdb, db, dst, dop, ndst, jak również ich odpowiedniki cyfrowe.

 

§34

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1) ocena celująca: uczeń posiadł wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemowi teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje również zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych ( w zawodach sportowych).

2) ocena bardzo dobra: uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.

3) ocena dobra: uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

4) ocena dostateczna: uczeń opanował wiadomości pozwalające na rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności przy sporadycznej pomocy nauczyciela.

 

5) ocena dopuszczająca: uczeń ma braki w wiadomościach nieprzekreślające możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

 

6) ocena niedostateczna: uczeń posiada braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiające mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, samodzielnie nie rozwiązuje zadań o elementarnym stopniu trudności.

Szczegółowy regulamin oceniania stanowi załącznik do statutu.

 

§35

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

    1. Uczeń ma prawo do zabiegania o ocenę wyższą niż przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli ustalona przez nauczyciela klasyfikacyjna ocena śródroczna lub roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców /opiekunów prawnych/ zaniżona z uzasadnionych powodów.

    2. Weryfikacja przewidywanej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych edukacyjnych dodatkowych zajęć edukacyjnych ma formę sprawdzianu przeprowadzonego:

   1. na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców /opiekunów prawnych/ zawierającą uzasadnienie odwołania od oceny, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż 5 dni przed planowanym w danym roku szkolnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

   2. warunkiem jest uznanie przez dyrektora szkoły zasadności odwołania.

Decyzja dyrektora szkoły w tym względzie jest ostateczna.

    1. Termin sprawdzianu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/, przy czym nie może to być termin późniejszy niż dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w danym półroczu lub roku szkolnym.

    2. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności obserwatora rodzica lub nauczyciela podobnego przedmiotu.

    3. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

    4. Pytania do sprawdzianu przygotowuje nauczyciel. Stopień trudności pytań lub zadań praktycznych musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

    5. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Protokół przechowuje się w dokumentacji szkolnej.

    1. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 jest ostateczna.

§ 36

 

1. Ocena z zachowania uwzględniać będzie w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe wz

bardzo dobre bdb

dobre db

poprawne popr

nieodpowiednie nieodp

naganne ng

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami opisowymi.

4. Oceną wyjściową z zachowania dla ucznia jest ocena dobra.

5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych

  1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

6. Stopień ustalony przez nauczyciela oraz ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z obowiązującym regulaminem nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

§37

 

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen z zachowania:

1. Ocena wzorowa

Uczeń otrzymujący ocenę wzorowa przynosi chlubę szkole, dumę rodzicom i nauczycielom, zgodnie z wizja szkoły jest człowiekiem odpowiedzialnym i wartościowym, jego zachowanie jest przykładem do naśladowania. Uczeń wzorowy spełnia poniższe kryteria:

1) Wyróżnia się wzorową kulturą osobistą

2) Sumiennie wypełnia obowiązki szkolne.

3) Czynnie uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych tj.: konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, szkolnych konkursach i imprezach okolicznościowych, bierze czynny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.

4) Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez aktywny i systematyczny udział
w zajęciach pozalekcyjnych.

5) Uczeń spontanicznie i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.

6) Jest koleżeński, pomaga słabszym i reaguje na zło.

7) Dba o wyposażenie klasy i szkoły.

8) Jest samodzielny w działaniu i myśleniu, posiada umiejętność organizowania pracy.

9) Pracuje nad własnym rozwojem.

10) Dba o dobre imię szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

11) Dba o higienę osobistą i nie ma uwag.

12) Ubiera się zgodnie z regulaminem szkoły

 

2. Ocena bardzo dobra

1) Uczeń bierze chętnie udział w pracach na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.

2) Stosuje się do norm społecznych w szkole i na zewnątrz szkoły.

3) Nie uchyla się od współpracy i pomocy innym.

4) Wypełnia obowiązki szkolne.

5) Rozumie potrzebę pracy nad sobą.

6) Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą.

7) Szanuje cudzą własność i wyposażenie szkoły.

8) Reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania.

9) Dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobista.

10) Ubiera się zgodnie z regulaminem szkoły.

11) Dopuszcza się otrzymanie jednej uwagi.

 

3. Ocena dobra

1) Stosuje się do ustalonych zasad i norm społecznych.

2) Przestrzega podstawowych zasad kultury osobistej.

3) Wykonuje polecenia opiekunów (wychowawców, innych nauczycieli)

4) Szanuje godność innych osób.

5) Nie utrudnia prowadzenia zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.

6) Szanuje wyposażenie klasy i szkoły oraz własność prywatną.

7) Bierze aktywny udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz szkoły i innych.

8) Poproszony pomaga innym.

9) Przestrzega regulaminu szkoły

10) Dopuszcza się otrzymanie trzech uwag.

 

4. Ocena poprawna

1) Bierze udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz szkoły i innych.

2) Upomniany stosuje się do ustalonych zasad i wykonuje polecenia.

3) Stara się nie naruszać godności osobistej innych osób.

4) Uczniowi zdarza się nie przestrzegać norm kulturalnego zachowania.

5) Uczniowi zdarza się utrudniać prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.

6) Wykazuje chęć poprawy.

7) Nie szanuje wyposażenia klasy, szkoły i własności prywatnej.

 

5. Ocena nieodpowiednia

1) Nie wykazuje zainteresowania działaniami na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.

2) Lekceważy polecenia, ustalone zasady i normy społeczne.

3) Przyłącza się do grup i jednostek łamiących zasady współżycia społecznego.

4) Nie przestrzega norm kulturalnego zachowania.

5) Utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.

6) Upomniany stara się poprawić swoje zachowanie.

7) Często niszczy wyposażenie szkoły i własność prywatną.

 

6. Ocena naganna

1) Często stwarza sytuacje prowadzące do łamania zasad współżycia społecznego.

2) Uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.

3) Często i świadomie /celowo/ niszczy majątek szkoły.

4) Narusza własność szkoły i własność prywatną.

5) Narusza nietykalność cielesną.

6) Narusza godność osobista używając słów i gestów uwłaczających, obraźliwych.

7) Prześladuje psychicznie innych.

8) Stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego i innych.

9) Mimo upomnień ostentacyjnie lekceważy polecenia i ustalone zasady.

10) Nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia.

11) Nie przestrzega norm kulturalnego zachowania.

12) Zachowuje się nagannie także poza terenem szkoły.

13) Nagminnie utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych.

14) Nie wykazuje chęci poprawy.

 

§38

 

 1. Ocena z zachowania obejmuje:

  1. Stosunek do obowiązków szkolnych

Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych jest jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy ustalaniu śródrocznej i końcoworocznej oceny z zachowania. W szczególności brane są pod uwagę:

a) praca na lekcji: czynna uwaga na lekcji, przygotowanie do lekcji, przynoszenie potrzebnych materiałów tematycznych, odrobione zadanie domowe,

b) wywiązywanie się z powierzonych zadań, obowiązkowość,

c) punktualność,

d) estetyczny ubiór ucznia, noszenie zamiennego obuwia.

  1. Aktywność ucznia w szkole.

Aktywność ucznia na terenie szkoły wiąże się z możliwością uzyskania podwyższonej oceny z zachowania. W szczególności brane będą pod uwagę:

a) wykonywanie pomocy na rzecz klasy i szkoły jak: gazetki, praca w bibliotece szkolnej,

b) ogólna dbałość o porządek, wypełnianie obowiązków dyżurnego w klasie
i w szkole,
porządkowanie terenów przyszkolnych,

c) uczestnictwo w organizacjach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach, zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych.

  1. Kultura osobista.

Uczeń wyróżnia się wysoka kulturą osobistą, życzliwie i uprzejmie odnosi się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i osób starszych. W szczególności zwracać się będzie uwagę na:

a) dbałość o kulturę słowa i nieużywanie wulgarnych słów,

b) właściwe odnoszenie się do nauczycieli i kolegów,

c) stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły,

d) palenie papierosów,

e) kradzieże w szkole,

f) niszczenie mienia szkolnego i kolegów.

 

§39

 

1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:

 1. analizy ocen cząstkowych uzyskanych na podstawie uwag w zeszycie wychowawcy,
 2. opinii o uczniu innych nauczycieli uczących w szkole, wyrażonych na posiedzeniu zespołu wychowawców,
 3. opinii kolegów na lekcji wychowawczej,
 4. samooceny ucznia.

 

§40

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen z zachowania.

1. Uczeń ma prawo do zabiegania o ocenę wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena jest jego zdaniem lub jego rodziców /opiekunów prawnych/ zaniżona z uzasadnionych powodów.

 1. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ maja prawo zwrócić się na piśmie do dyrektora z prośbą o zmianę oceny z zachowania, którą uważają za krzywdzącą. Prośbę taką są zobowiązani wnieść w terminie 5 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Pismo rodziców /prawnych opiekunów/ musi zawierać uzasadnienie odwołania od oceny.
 2. Dyrektor szkoły po otrzymaniu pisma zobowiązuje wychowawcę do ponownego przeanalizowania ustalonej oceny z zachowania i przedłożenia uzasadnienia na piśmie z uwzględnieniem kryteriów oceny z zachowania.
 3. Ocena ustalona w wyniku przeprowadzonego postępowania nie może być niższa od przewidywanej i jest ostateczna. Uzasadnienie jest przechowywane w dokumentacji szkolnej.
 4. Wniesienie wniosku oraz ostateczna decyzja dotycząca oceny podlegają zaprotokołowaniu w protokolarzu Rady Pedagogicznej.

 

§41

 

 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych kierując się możliwościami psychofizycznymi ucznia, warunkami domowymi i materialnymi.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej, za wyjątkiem egzaminu z: plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

1) dyrektor szkoły -jako przewodniczący,

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator,

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu -jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę, lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.9.

 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia i jego warunki materialne, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§42

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej, uczeń uzyskał ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania i średnią ocen, co najmniej 4,75 z poszczególnych przedmiotów łącznie z religią i przedmiotami nadobowiązkowymi otrzymuje wyróżnienie, a w przypadku klasyfikacji końcoworocznej świadectwo z wyróżnieniem i wpis do Złotej Księgi.

 3. Jeżeli uczeń w ciągu półrocza lub całego roku nie opuścił ani jednego dnia, otrzymuje dyplom za 100% frekwencję, określoną w regulaminie nagradzania.

 

§43

 

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, lub na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu tego terminu z dzieckiem i jego rodzicami /opiekunami prawnymi/.

 6. Uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą zdaje egzamin klasyfikacyjny przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły w terminie uzgodnionym z tym dzieckiem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/.

 7. Dyrektor w celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt.6 powołuje komisję w składzie:

 1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący,

 2. egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych.

W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów, rodzice dziecka /prawni opiekunowie/.

 1. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator /egzaminatorzy/ w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen z danego przedmiotu według skali ocen, o których mowa w § pkt. 1.

9. Uczniowi składającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Karta z pytaniami pisemnymi i ustnymi winna być opieczętowana podłużną pieczęcią szkoły. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§44

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym programie nauczania, z uwzględnieniem §30, uzyskał oceny końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem §42 pkt.9.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę

 

§45

 

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, oraz przystąpił do sprawdzianu.

 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 

§46

 

1. Sprawdzian organizuje i przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna na podstawie odrębnych przepisów.

§47

 

 1. Wraz ze świadectwem ukończenia szkoły uczeń otrzymuje zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

 2. Wyniki sprawdzianu odnotowuje się w arkuszu ocen.

 3. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

 1. Rozdział VI – Uczniowie.

 

§ 48

 

 1. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dyrektor szkoły może:

 1. zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

 2. odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.

 

§49

 

1. Uczeń ma prawo:

 1. zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,

 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

 4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

 5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich,

 6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania,

 7. demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,

 8. do przedstawienia swoich wątpliwości, pytań i wyjaśnień swemu wychowawcy, lub dyrektorowi szkoły, którzy zobowiązani są w takim przypadku do zachowania całkowitej dyskrecji,

 9. do uzyskania od nauczyciela każdego przedmiotu dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z zajęciami edukacyjnymi, w miejscu i formie ustalonej z nauczycielem, w szczególności dotyczy to uczniów, którzy ze względów zdrowotnych stracili na pewien okres czasu kontakt ze szkołą,

 10. w przypadku wątpliwości uczeń ma prawo domagać się od nauczycieli motywacji otrzymanej oceny,

 11. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych,

 12. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,

 13. uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce,
  na zasadach określonych w regulaminie szkoły,

 14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,

 15. korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 16. korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

 17. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

 18. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły,

 19. prawo odwołania się od oceny zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych systemie szkolnym systemie oceniania.

 

§50

 

1. Uczeń ma obowiązek:

 1. uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

 2. godnie reprezentować szkołę,

 3. samodzielnie pracować podczas pisemnych sprawdzianów i testów,

 4. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

 5. uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji,

 6. pisemnie usprawiedliwić nieobecność przynosząc usprawiedliwienie na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. Ostatecznym terminem usprawiedliwienia nieobecności jest usprawiedliwienie przez rodzica podczas dyżuru wychowawcy w danym miesiącu. W terminach późniejszych nieobecności nie będą usprawiedliwiane,

 7. dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce dydaktyczne,

 8. niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych,

 9. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 10. dbać o kulturę słowa w szkole i poza nim,

 11. przestrzegania zasad kultury współżycia,

 12. dbania o honor i tradycje szkoły,

 13. wystrzegać się szkodliwych nałogów,

 14. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny osobistej,

 15. wykonywać polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły,

 16. zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły,

 17. podczas zajęć przebywać w klasie, zabrania się przebywania w tym czasie poza salami lekcyjnymi,

 18. podczas pobytu ucznia w szkole obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkolnego,

 19. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

 20. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody materialne wyrządzone szkole odpowiadają rodzice /opiekunowie/,

 21. naprawiać wyrządzone szkody materialne.

2. Respektując prawo do indywidualnego wyboru swego wyglądu i stroju, zobowiązuje się ucznia do przestrzegania zasad związanych ze specyfiką szkoły:

 1. na co dzień nie obowiązuje uczniów noszenie jednolitego stroju szkolnego. Codzienny strój uczniowski dla dziewcząt to: bluzka, bluza, żakiet lub sweter dowolnego koloru i kroju. Górna część bez nadmiernych dekoltów zakrywająca brzuch i plecy. Drugą część stroju stanowią: spodnie lub spódnica ( nie mini). Codzienny strój chłopców to: spodnie dowolnego koloru i kroju, koszula, bluza lub sweter. Na strojach zabrania się umieszczania znaków i symboli niedozwolonych ( swastyk lub propagujących środki odurzające), strój ma być czysty i schludny.

W dni świąteczne uczniowie przychodzą w stroju odświętnym,

2) dbanie o higienę osobista: czyste uszy, paznokcie bez lakieru, czyste włosy, twarz bez makijażu i tatuaży,

 1. noszenia czystego i bezpiecznego w użytkowaniu obuwia zamiennego, którego używa się na terenie szkoły,

 2. na uroczystości szkolne noszenie stroju apelowego:

- dziewczynki: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica

- chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie

 1. noszenia indywidualnie dobranej estetycznej fryzury niemniej jednak obowiązuje zakaz farbowania włosów,

 2. zabrania się przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów, szkoła nie odpowiada za przedmioty zagubione lub skradzione na jej terenie. Takie samo zastrzeżenie dotyczy w szczególności pieniędzy,

 3. zabrania się również noszenia ekstrawaganckiej biżuterii,

 4. podczas lekcji wychowania fizycznego zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii,

 5. uczniów obowiązuje bezwzględne wyłączanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i na przerwach. Skorzystanie z telefonu możliwe będzie w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela lub wychowawcy.

 6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do depozytu. Aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia,

 7. ponadto podczas lekcji nie je się i nie żuje gumy,

 8. zabrania się uczniom samowolnego przebywania na terenie szkoły ( boisko szkolne) po skończonych zajęciach szkolnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na boisku szkolnym po skończonych zajęciach

 

§51

Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę na forum klasy,

 2. pochwałę na forum szkoły,

 3. dyplom,

 4. list pochwalny skierowany do rodziców,

 5. wpis do „Złotej Księgi”,

 6. nagrody rzeczowe.

Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, zawodach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

 1. naganę na forum klasy,

 2. upomnienie dyrektora,

 3. naganę na forum szkoły,

 4. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka,

 5. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

 6. przeniesienie ucznia do innej szkoły.

  O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców /opiekunów prawnych/ ucznia.

 

§52

 

1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Szkoły w terminie do dwóch dni.

§53

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw dziecka:

a) W przypadku naruszenia praw dziecka w terminie 7 dni uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą wnieść skargę ustną wychowawcy klasy:

1) wychowawca rozpoznaje sprawę,

2) podejmuje odpowiednie działania wychowawcze oraz stosuje kary przewidziane
w Statucie Szkoły.

b) W sytuacji powtórnego łamania praw dziecka rodzice /prawni opiekunowie/ występują
z pisemną skargą do dyrektora szkoły, który jest zobowiązany poinformować ich
o sposobie załatwienia sprawy.

c) W przypadku powtarzającego się i rażącego łamania praw dziecka rodzice /prawni opiekunowie/ składają skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

 1. nadzór przeprowadza procedurę wyjaśniającą,

 2. zobowiązuje dyrektora szkoły do podjęcia stosownych działań prawnych.

 

§54

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka przez wychowawcę lub dyrektora:

  1. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą wnieść skargę na wychowawcę do dyrektora.

  2. Dyrektor rozpoznaje sprawę i podejmuje stosowne i przewidziane prawem decyzje informując o nich rodziców /prawnych opiekunów/.

  3. Rodzice /prawni opiekunowie/ mogą wnieść skargę na dyrektora szkoły do organu nadzoru pedagogicznego.

  4. Organ nadzoru pedagogicznego przeprowadza procedurę wyjaśniającą.

  5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez dyrektora praw ucznia, może skierować sprawę do wnikliwego rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną przy Wojewodzie Małopolskim.

 

§55

 

1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

§56

 

1. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§57

 

1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły wnioskuje do kuratora o skreślenie uczniów listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły, gdy ten:

 1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

 2. dopuszcza się kradzieży,

 3. wchodzi w kolizję z prawem,

 4. demoralizuje innych uczniów,

 5. permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.

Rozdział VII – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§58

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

Nauczyciel

 

§59

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć edukacyjnych i innych organizowanych przez szkołę.

 2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

  1. realizowanie obowiązującego w szkole programu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły,

  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

  3. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

  4. systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,

  5. systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

  6. dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia,

  7. czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,

  8. współpraca z rodzicami,

  9. niezwłoczne informowanie rodziców o każdym przypadku wagarów,

  10. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

  11. uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy,

  12. przestrzeganie zapisów statutowych,

  13. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

  14. usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowania,

  15. egzekwowanie przestrzegania regulaminu w sali gimnastycznej i pracowni komputerowej,

  16. w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu,

  17. na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów,

  18. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

  19. przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

  20. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę,

  21. wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,

  22. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,

  23. realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby

i zainteresowania uczniów.

§60

 

Zespoły Przedmiotowe

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa Rada Pedagogiczna
  na pierwszym zebraniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

 3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

 1. wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

 2. opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole,

 3. opracowanie wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania z zachowania i badania osiągnięć uczniów,

 4. opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,

 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

§61

Wychowawcy:

 

  1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom lub dwie klasy jednemu nauczycielowi.

  2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w klasach I-III, a następny w klasach IV-VI.

  3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję do w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów I etapu nauczania w klasach I-III oraz II etapu w klasach IV-VI. Odwołanie z funkcji wychowawcy następuje:

 1. a uzasadniony wniosek Rady Rodziców do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy,

 2. a wniosek rodziców uczniów danego oddziału o zmianę wychowawcy. Wniosek powinien być na piśmie wraz z uzasadnieniem, podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału,

 3. jeżeli sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

4. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie do 30 dni

od otrzymania wniosku.

 

§62

 

I. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

 1. otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów,

 2. utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

 3. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują klasę,

 4. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi
  i koordynowanie działań wychowawczych,

 5. współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  w Dobczycach,

 6. kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,
  w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania na zajęcia edukacyjne,

 7. otaczanie opieką dzieci specjalnej troski,

 8. organizowanie i udział w życiu kulturalnym klasy, wyjazdy do kina, teatru i na wycieczki

 9. dokonywanie analizy wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

 10. powiadamianie o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,

 11. powiadamianie ucznia na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
  o przewidywanych dla niego ocenach końcoworocznych,

 12. systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej /dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne itp./.

 13. systematycznie porozumiewać się i współpracować z Zarządem Stowarzyszenia Integracji, Rozwoju i Promocji Wsi Czasław.

II. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach, i innych poradni specjalistycznych.

§63

 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Szkoły.

 

Rozdział VIII – Rodzice /opiekunowie prawni/.

 

§64.

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców /opiekunów prawnych/ wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

 1. Zapewnienie realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania dziecka 5-cio letniego,

 2. zapisanie dziecka do szkoły podstawowej,

 3. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 4. zapewnienie dziecku w miarę możliwości dobrych warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 

§65.

 

  1. Do zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców /opiekunów/ z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice /opiekunowie/ mają prawo do:

 1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

 2. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka
  i rodziny,

 3. występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie w szkole,

 4. wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu, kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

  1. Do obowiązków rodziców /opiekunów/ należy:

 1. wspieranie procesu nauczania i wychowania,

 2. systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy,

 3. usprawiedliwienia nieobecności ucznia,

 4. udzielania w miarę swoich możliwości różnorodnej pomocy szkole.

 

Rozdział IX – Postanowienia końcowe.

 

§66.

 

  1. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Czasławiu jest jednostką prowadzoną przez STOWARZYSZENIE INTEGRACJI, PROMOCJI I ROZWOJU WSI CZASŁAW. Stowarzyszenie pozyskuje środki na prowadzenie szkoły oraz korzystanie z budynku i jego wyposażenia w ramach:

a)Umowy w sprawie przekazania prowadzenia szkoły pomiędzy Gminą Raciechowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy i Skarbnika

z dnia………………………….

b)Umowy użyczenia pomiędzy Gminą Raciechowice a Stowarzyszeniem Integracji, Rozwoju i Promocji Wsi Czasław z dnia………………………….

 

§67

 

  1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Tablice i stemple zawierają nazwę i siedzibę szkoły.

  3. Szkoła posiada własny sztandar.

 

§69

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§70

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna po pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

 

§71

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

Poprawiony: niedziela, 06 listopada 2011 19:53
 
Joomla Templates by JoomlaVision.com