Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Szkoła Podstawowa w Czasławiu

Szkolny System Oceniania - aktualny !! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 listopada 2011 00:00

Nowy , zaktualizowany !!

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika

w Czasławiu

 

 

Podstawa prawna:

Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania w Szkole Podstawowej w Czasławiu utworzono na podstawie:

 • Art. 22 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  i  egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 – zmiany: Dz. U. z 2007r. Nr 130,     poz. 906; Dz. U. z 2008r. Nr 3 poz. 9; Dz. U. z 2008r. Nr 178 poz.1097; Dz. U. z 2009r. Nr 58  poz.475; Dz. U. z 2009r. Nr 83 poz.694; Dz. U. z 2009r. Nr 141 poz.1150; ; Dz. U. z 2010 r. Nr156 poz.1046;  z 2015r. poz. 843
 • Statutu Szkoły

§ 1

Ocenianiu w Szkole Podstawowej podlegają:

 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia – ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega
  na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających
  z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.
 2. Zachowanie ucznia – ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i  norm  etycznych oraz obowiązków określonych
  w statucie szkoły.
 3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

 

§ 2

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu i postępach
  w tym zakresie.
 2. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
  co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju /samokształcenie/.
 4. Motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu.
 5. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o  specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 3

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych przedmiotów i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.
 3. Ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania według skali przyjętej w szkole.
 4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
 5. Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom(prawnym opiekunom) informacji
  o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2. ustawy o systemie oświaty.
 8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2. ustawy o systemie oświaty.

 

§ 4

Jawność ocen

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 2. Nauczyciele informują o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 3. Nauczyciele informują o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 4. O wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz o wymaganiach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, każdy nauczyciel będzie informował uczniów i rodziców.
 5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują w terminie do 10 września wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.
 6. Przedmiotowy system oceniania obejmuje:

1)wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne,

2)sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,

3)sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach ucznia,

4)sposoby informowania o tych osiągnięciach uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/,

5)metody i narzędzia diagnozowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,

6)plan wynikowy.

 1. Uczniowie zapoznawani będą na pierwszych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych. Rodzice będą zapoznawani na zebraniu rodziców organizowanym we wrześniu każdego roku szkolnego i indywidualnych spotkaniach. Ponadto wszystkie wymagania edukacyjne są
  do wglądu w bibliotece szkolnej.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Rodzice swoim podpisem poświadczają zapoznanie się: z wymaganiami edukacyjnymi                                                                                                                        sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana ocena roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne  będą  rodzicom posyłane  do domu lub udostępniane na terenie szkoły podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami przedmiotu, lub w czasie zebrań z wychowawcą klasy celem zapoznania ich z treścią
  i oceną. Podpisane przez rodziców prace kontrolne mają wrócić do zainteresowanego nauczyciela do tygodnia czasu.
 6. Inna dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana na wniosek rodzica na terenie szkoły podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami przedmiotu, lub w czasie zebrań
  z wychowawcą klasy celem zapoznania ich z treścią .
 7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel  ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej w trakcie indywidualnego spotkania. Prace pisemne są przechowywane w pracowniach do końca roku szkolnego tj. do 31. 08.

 

§ 5

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 1. Wymagania edukacyjne,  dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, ;

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;

posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 

§ 6

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,zajęć technicznych, , plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku zajęć wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 7

Zwolnienia uczniów

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. 4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 5. 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie
  z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 8

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną, (półroczną) ocenę klasyfikacyjną.

§ 9

Zasady oceniania postępów w procesie uczenia się

 1. Ocenianie uczniów jest systematyczne, obejmuje różne formy: wypowiedź ustną, pisemną
  i wkład pracy w wykonane zadanie, tak, aby uczeń był przynajmniej 5 razy oceniany w ciągu półrocza.
 2. Ocenie podlegają wiadomości, umiejętności i postawy uczniów.
 3. Oceny dokonuje się na podstawie różnorodnych informacji o uczniu i jego osiągnięciach np: obserwacje, prace klasowe, sprawdziany pisemne, testy, odpowiedzi ustne, zadania domowe, prace długoterminowe, ćwiczenia laboratoryjne, dodatkowe prace.
 4. Oceny z prac pisemnych obejmujących większą partię materiału (co najmniej cztery jednostki lekcyjne) są zaznaczone kolorem czerwonym.
 5. Poprawione i ocenione prace pisemne powinny być oddane uczniom w ciągu dwóch tygodni od napisania ( z wyjątkiem wypadków losowych).

 

§ 10

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania

1.Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą wnioskować pisemnie do dyrektora szkoły o podwyższenie o jeden stopień proponowanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania w terminie do 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły. We wniosku musi być określona ocena, o jaką uczeń się ubiega oraz uzasadnienie prośby.

2.Informacja o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zostaje przekazana uczniowi

(a za jego pośrednictwem rodzicom) w terminie ustalonym na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną. Wszystkie proponowane oceny z poszczególnych przedmiotów oraz proponowana ocena zachowania, spisane na kartce, przekazuje uczniowi wychowawca, a rodzic zwrotnie potwierdza podpisem zapoznanie się z nimi. Brak podpisu nie oznacza, że rodzic nie został zaznajomiony  z proponowanymi ocenami.

3.O podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który  w ramach danego przedmiotu:

1)usprawiedliwił wszystkie nieobecności na zajęciach,

2)posiada frekwencję nie niższą niż 90% (z wyjątkiem długotrwałej choroby potwierdzonej        zwolnieniem lekarskim),

3)nie opuścił zajęć danego przedmiotu w sposób niedozwolony (np. wagary, ucieczka lekcji),

4)przystąpił w terminie do wszystkich sprawdzianów i prac klasowych     (w przypadku wychowania fizycznego sprawdzianów praktycznych) przewidzianych przez nauczyciela  i uzyskał z nich oceny pozytywne,

5)w II półroczu uzyskał oceny cząstkowe, z których przynajmniej połowa jest równa lub wyższa od oceny, o jaką uczeń się ubiega,

6)w przypadku plastyki, zajęć artystycznych i zajęć technicznych wykonał             w terminie wszystkie prace zaplanowane przez nauczyciela.

 

4.O podwyższenie oceny zachowania nie może ubiegać się uczeń, który:

1)posiada nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach,

2)łamie regulamin obowiązujący w szkole,

3)dopuścił się jakichkolwiek wykroczeń (kradzieże, bójki, palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych niedozwolonych środków, szantaż, wyłudzenia, zastraszanie, dewastacja i inne niedopuszczalne zachowania),

 

5.W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić spełnianie kryteriów przewidzianych       w Statucie Szkoły (WSO) na ocenę zachowania, o którą uczeń się ubiega.

 

6.Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek o podwyższenie oceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

7.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany oceny z zajęć edukacyjnych, dyrektor wyznacza termin sprawdzianu z danego przedmiotu, który przeprowadza nauczyciel uczący ucznia. Sprawdzian odbywa się w ciągu 3 dni od rozpatrzenia wniosku i obejmuje część pisemną i ustną, a w przypadku muzyki, plastyki/zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych/informatyki również zadania praktyczne. Sprawdzian z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

8.Stopień trudności zadań na sprawdzianie odpowiada wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą uczeń się ubiega i obejmuje treści realizowane w całym roku szkolnym.

9.Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu min. 90% punktów możliwych do uzyskania, proponowana ocena roczna zostanie podwyższona .

10.Klasyfikacyjna ocena roczna nie może być niższa od oceny wcześniej zaproponowanej przez nauczyciela.

11.Sprawdzian napisany przez ucznia i oceniony przez nauczyciela oraz wniosek               o podwyższenie oceny pozostają w dokumentacji szkoły.

12Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny. Usprawiedliwieniem jest wyłącznie zwolnienie lekarskie lub wyjątkowa sytuacja losowa.

 

13W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany oceny zachowania dyrektor szkoły wraz z wychowawcą  przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy oraz obowiązującą dokumentację. W przypadku wątpliwości organizuje spotkanie  zespołu nauczycieli uczących w oddziale, do którego uczęszcza uczeń. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor.

14.Po przeprowadzonej analizie i wysłuchaniu argumentacji członków zespołu, wychowawca może zmienić swoją decyzję lub pozostać przy proponowanej ocenie zachowania.

15.Dyrektor powiadamia w formie pisemnej rodziców/prawnych opiekunów ucznia w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku o rozstrzygnięciu w sprawie. Proponowana ocena zachowania ustalona w ten sposób jest ostateczna.

16.Wniosek rodzica oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny wraz z ostatecznym rozstrzygnięciem pozostaje w dokumentacji szkoły.

 

 

§ 11

Sposoby bieżącego i klasyfikacyjnego oceniania w klasach I-III

 1. Ocena klasyfikacyjna roczna i śródroczna jest oceną opisową zawierającą podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Ocenę śródroczną otrzymują rodzice na styczniowych spotkaniach z rodzicami.
 2. Dla umożliwienia bieżącego informowania uczniów i rodziców, podsumowania osiągnięć ucznia, nauczyciele gromadzą informacje bieżące dotyczące: osiągnięć, braków ucznia i klasy w zakresie wymagań programowych wyników sprawdzania osiągnięć ucznia w klasach I-III. Sprawdziany oddawane są na bieżąco do podpisu rodzicom, a następnie zwracane nauczycielowi, ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym informacji zawartych w dzienniczkach ucznia.
 3. W klasach I –III stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

1)                 formy ustne: odpowiedzi, dialog, opis, opowiadanie, recytacja, czytanie głośne, odpowiedź przy mapie;

2)                 formy pisemne: testy, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, przepisywanie, pisanie ze słuchu, z pamięci, kilku zdaniowe wypowiedzi zgodne z podstawą programową, obliczenia na tablicy;

3)                 formy sprawnościowe, praktyczne, które dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne;

4)                 Kontrola powinna być prowadzona systematycznie, równomiernie rozłożona na cały okres nauki.

5)                 Praca kontrolna - to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale programowym lub na koniec każdego semestru, z zakresu całości przerobionego materiału. Czas pracy nie może przekraczać 90 min. Praca kontrolna powinna być poprzedzona powtórzeniem, zapowiedziana na tydzień przed ustalonym terminem i zapisana w dzienniku (zapis ołówkiem). Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do pracy kontrolnej. Uczeń, który z przyczyn przez niego niezależnych nie może przystąpić do pracy kontrolnej, zobowiązany jest do napisania jej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach decyzją nauczyciela zastrzega się możliwość przedłużenia terminu.

6)                 Sprawdzian - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części działu programowego. Czas pracy nie może przekraczać 45 min. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku (zapis ołówkiem). Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu. W przypadku nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu, obowiązują ustalenia jak przy pracy kontrolnej. Test może mieć charakter pytań zamkniętych (wyboru) lub otwartych (np. odpowiedź jedno-, dwu-zdaniowa).

7)                 Uczeń w klasach I –III ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo i w terminie 2 tygodni od jej uzyskania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawienia oceny w przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole nie związanej z chorobą.

8)                 Kartkówka jest rodzajem pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału
z ostatniego omawianego zagadnienia programowego. Stosuje się w zależności od potrzeb, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi.

9)                 Zeszyty ( zeszyty ćwiczeń) oceniane są według następujących kryteriów:

a)                 systematyczność i staranność prowadzenia notatek

b)                 systematyczność i staranność wykonywania zadań domowych

c)                  estetyka zeszytu

d)                 poprawa błędów

10)             Pisanie ze słuchu lub pamięci ( przepisywanie w klasach I-II) ocenia się uwzględniając ilość popełnionych przez ucznia błędów

a)                 CELUJĄCO: bezbłędnie

b)                 BARDZO DOBRZE:  1 błąd ortograficzny pierwszorzędowy

c)                  DOBRZE:  2-3 błędy ortograficzne pierwszorzędowe

d)                 DOSTATECZNIE: 4-5 błędy ortograficzne pierwszorzędowe

e)                 DOPUSZCZJĄCO: 6-7 błędy ortograficzne pierwszorzędowe

f)                   NIEDOSTATECZNIE: 8 i więcej błędów ortograficznych pierwszorzędowych

 1. Oceny bieżące ustala się według następującej skali i kryteriów:

1) celujący:

a)                 bezbłędnie, wspaniale, interesująco,

b)                 stanowi wzór do naśladowania,

c)                  wykazuje dużą pomysłowość, oryginalność,

d)                 jest samodzielny i twórczy,

e)                 aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,

f)                   posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,

g)                 samodzielnie potrafi posługiwać się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.

2) bardzo dobry:

h)                 praca wykonana poprawnie z nielicznymi błędami,

i)                   poprawnie pod względem treści, ale wykonana mniej starannie,

j)                   bardzo starannie, estetycznie, ale z drobnymi błędami

k)                  uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

l)                   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

m)               samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 

3) dobry:

n)                 uczeń potrafi poprawnie wykonać większość postawionych przed nim zadań

praktycznych,

 • o)                 opanował wiedzę i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania w podstawie programowej,

p)                 nie zawsze potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań praktycznych i teoretycznych,

q)                 wykonane prace nie zawsze są estetyczne,

r)                  popełnia błędy w pracach pisemnych i ustnych.

4) dostateczny:

a)                 opanował w ograniczonym zakresie podstawowe wiadomości i umiejętności,

b)                 większość wykonywanych zadań rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,

c)                  prace zawierają wiele błędów wymagających korekty nauczyciela,

d)                 prace są mało estetyczne, ubogie w treści.

5) dopuszczający:

s)                  uczeń w minimalnym stopniu opanował materiał wymagany programem nauczania,

t)                   ograniczona wiedza nie pozwala mu na samodzielne wykonywanie zadań – uczeń zawsze wymaga pomocy nauczyciela,

u)                 prace są nieestetyczne, ubogie, zawierają bardzo dużo błędów, często są nie

na temat,

6) niedostateczny:

v)                  uczeń nie potrafi wykonać pracy nawet z pomocą nauczyciela,

w)                nie opanował nawet w minimalnym stopniu materiału przewidzianego w programie nauczania,

x)                  nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń,

y)                  nie wykazuje zainteresowania poprawą swoich umiejętności.

 1. Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

1)      Ocena celująca - wyrażona cyfrą 6

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

2)      Ocena bardzo dobra - wyrażona cyfrą 5

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

3)      Ocena dobra - wyrażona cyfrą 4

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci  osiągać lepsze wyniki

4)      Ocena dostateczna - wyrażona cyfrą 3

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na .lepsze konieczna jest pomoc na­uczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej stro­ny.

5)      Ocena dopuszczająca - wyrażona cyfrą 2

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniej­szy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

6)      Ocena niedostateczna - wyrażona cyfrą 1

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka  Cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

 1. W dzienniku lekcyjnym używa się następujących skrótów:

1)                 celujący                      w skrócie cel                          lub 6;

2)                 bardzo dobry              w skrócie bdb                                     lub 5;

3)                 dobry                          w skrócie db                           lub 4;

4)                 dostateczny                w skrócie dst                          lub 3;

5)                 dopuszczający             w skrócie dop                         lub 2;

6)                 niedostatecznie          w skrócie ndst                                    lub 1;

 1. Przy ocenach bieżących:

1)                 bdb, db,dst,dop dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-”,

2)                 ndst dopuszcza się stosowanie znaku „+”,

3)                 cel dopuszcza się stosowanie znaku „-”.

 1. Oprócz w/w ocen stosuje się  (zwłaszcza w klasie I) w celu zachęcenia do dalszego wysiłku

znaki graficzne , naklejki, stemple, pieczątki.

 1. Ocena może być wyrażona w formie:

1)                 Pisemnego komentarza nauczyciela lub wskazówki do dalszej pracy,

2)                 Słownej pochwały na forum klasy,

3)                 Prezentowania prac uczniowskich na tablicach informacyjnych.

4)                 Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej in­formacji, z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było le­piej. Taka informacja wywołuje motywacje do dalszego wysiłku w celu dokonywania ko­rekty poprzez kolejne działania.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Śródroczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna   ocena klasyfikacyjna z zachowania są ocenami opisowymi. Mogą być przedstawione w formie arkusza obserwacji:

1) Załącznik nr I

2) Załącznik nr 2

3) Załącznik nr 3

 1. Informacje zawarte w ocenie opisowej

1)                 Osiągnięte efekty pracy w zakresie:

a)                 rozwoju poznawczego- mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodnicze, matematyczne,

b)                 rozwoju artystycznego- zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności techniczne

c)                  rozwoju społeczno- emocjonalnego i fizycznego.

2)                 Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne

3)                 Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań.

 1. Roczna ocena opisowa zapisana jest w dzienniku lekcyjnym, na świadectwie szkolnym oraz w arkuszu ocen.
 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zatwierdza Rada Pedagogiczna

 

§ 12

Ocena bieżąca i klasyfikacyjna wiadomości i umiejętności uczniów

w klasach IV-VI

1. Ocena jest wyrażona stopniami wg. obowiązującej skali:

1)                 celujący                      w skrócie cel                         lub 6;

2)                 bardzo dobry              w skrócie bdb                                     lub 5;

3)                 dobry                          w skrócie db                           lub 4;

4)                 dostateczny                w skrócie dst                          lub 3;

5)                 dopuszczający             w skrócie dop                         lub 2;

6)                 niedostatecznie          w skrócie ndst                                    lub 1;

2.Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.

3.Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4.Przy ocenach cząstkowych:

7)                 bdb, db,dst, dop dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-”,

8)                 ndst dopuszcza się stosowanie znaku „+”,

9)                 cel dopuszcza się stosowanie znaku „-”.

5.Przy ocenach cząstkowych w dziennikach lekcyjnych dopuszcza się używanie następujących skrótów:

1)„np”- jako zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć. Dopuszcza się jedno zgłoszenie nieprzygotowania w ciągu półrocza. Nie dotyczy prac kontrolnych i zapowiadanych sprawdzianów..

2)„bz”- jako oznaczenie braku zeszytu lub zadania domowego. Dopuszcza się jedno zgłoszenie nieprzygotowania w ciągu półrocza. Następne bz  podlegają ocenie  zachowania.

3)„bs” - brak stroju na zajęciach wychowania fizycznego

6.Ustala się następujące wymagania na poszczególne oceny:

1)CELUJĄCY: otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych (zawodach sportowych).

2)BARDZO DOBRY: otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości
i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.

3)DOBRY: otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)DOSTATECZNY: otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości pozwalające
na rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności, przy sporadycznej pomocy nauczyciela.

5)DOPUSZCZAJĄCY: otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach nieprzekreślające możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

6)NIEDOSTATECZNY: otrzymuje uczeń, u którego braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu
i nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

§ 13

Różnorodność form sprawdzania wiedzy i osiągnięć uczniów

1.Ocenia się wszystkie formy aktywności ucznia, a w szczególności:

1)wiedzę teoretyczną zgodną z tematyką danych zajęć edukacyjnych,

2)umiejętności ucznia,

3)aktywność i zaangażowanie ucznia,

4)udział w konkursach i olimpiadach,

2.Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

1)prac kontrolnych typu prace klasowe i sprawdziany,

2)kartkówek,

3)odpowiedzi ustnych,

4)zadań domowych,

5)działań praktycznych.

§ 14

Częstotliwość kontroli i jej zakres

1. Prace kontrolne (nie więcej niż 2 w tygodniu i nie więcej niż jedna dziennie) są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a uczniom znany jest ich zakres,

2.Testy śródroczne i roczne zapowiadane są z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,

3.Krótkie sprawdziany (kartkówki–15 min.) obejmują maksymalnie 3 tematy lekcyjne i nie podlegają poprawie,

4.Przedmiotowe systemy oceniania zawierają szczegółowo określone możliwości zaliczania i poprawy ocen z poszczególnych przedmiotów,

5.Pcena otrzymana za poprawioną pracę kontrolną wpisywana jest jako kolejna do  dziennika,

6.Po każdej usprawiedliwionej nieobecności w szkole należy umożliwić uczniowi uzupełnienie wiadomości ( po jednodniowej – dwudniowej nieobecności 1 dzień, po dłuższej  1 tydzień).

7.Prace kontrolne pisemne zapisywane są w dzienniku kolorem czerwonym.

8.Przynajmniej raz w półroczu powinien być przeprowadzony sprawdzian obejmujący przekrojową partię materiału, uwzględniając kluczowe dla przedmiotu wiadomości.

9.O terminie przekrojowej pracy pisemnej (długoterminowej) uczeń powinien zostać poinformowany na 1 tydzień przed planowanym sprawdzianem. Informacja ta powinna zostać umieszczona w dzienniku lekcyjnym poprzez wpis ołówkiem w rubryce „Temat lekcji” skrótem „spr.” planowanego w danym dniu sprawdzianu.

10.Za pracę krótkoterminową max. 15 minut uznaje się sprawdzian obejmujący nie więcej niż 3 ostatnie lekcje i o terminie  takiego sprawdzianu uczeń nie musi być wcześniej poinformowany.

11.Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

12.Jeżeli sprawdzian zaliczy mniej niż 80% uczniów klasy, to obowiązkowo poprawiają go wszyscy uczniowie, którzy otrzymali oceny niedostateczne i dopuszczające, a pozostali uczniowie mogą na własna prośbę poprawiać otrzymane oceny.

13.Ocenę za sprawdzian ustala się według następujących zasad:

1)                 100%                           cel

2)                 90% - 99%                   bdb

3)                 75% - 89%                   db

4)                 50% - 74%                   dst

5)                 49% - 30%                   dop

6)                 29% i poniżej              ndst

14.Uczeń jest zobowiązany napisać każdą pracę klasową, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia podczas pisania pracy klasowej, nauczyciel  prowadzący dane zajęcia edukacyjne musi wyznaczyć mu inny termin napisania tej pracy.

15.Uczeń nowo przybyły w ciągu roku szkolnego jest zwolniony przez okres dwóch tygodni z odpytywania przez nauczycieli.

16.Oceny cząstkowe  ucznia nowo przybyłego w ciągu roku szkolnego wystawione i potwierdzone przez dyrektora lub nauczyciela wychowawcy poprzedniej szkoły są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej.

§ 15

Ogólne zasady oceniania zachowania:

1.Uczeń oceniany jest raz w miesiącu przez wychowawcę klasy na podstawie uwag zawartych w „zeszycie uwag”.

2.Przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną uczeń dokonuje samooceny swojego zachowania.

3.Przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną klasa dokonuje oceny  zachowania poszczególnych uczniów.

4.Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych.

 

§ 16

Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

1)Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2)Zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki.

3)Stara się, w miarę swoich możliwości, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

4)Przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje.

5)Odrabia zadane prace domowe i sumiennie przygotowuje się do zajęć.

6)Do szkoły przychodzi odpowiednio przygotowany: zawsze ma potrzebne przybory, podręczniki i materiały.

2.Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

1)Uczeń dba o mienie własne i szkoły.

2)Dba o swój wygląd i estetykę klasy i szkoły.

3)Podejmuje się dodatkowych zadań na rzecz szkoły, klasy i środowiska.

4)Współuczestniczy w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych.

5)Szanuje podręczniki i przybory szkolne swoje i kolegów.

6)Przestrzega ustalonych regulaminów.

3.Dbałość o honor i tradycje szkoły

1)Uczeń godnie reprezentuje swoja klasę i szkołę w różnych konkursach, uroczystościach i imprezach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

2)Dba o dobre imię szkoły, zachowując się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

3)Zna, szanuje i kultywuje tradycje klasowe i szkolne.

4.Dbałość o piękno mowy ojczystej:

1)Uczeń dba o rozwój swojego słownictwa i poprawność wypowiedzi.

2)Nie używa wulgaryzmów, stosuje zwroty grzecznościowe.

3)Jest wrażliwy na poprawna pisownię.

4)Wyróżnia się wysoka kulturą słowa.

5.Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

1)Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów zbędnych i niebezpiecznych.

2)Przeciwstawia się przejawom agresji i przemocy

3)Nie bierze udziału w bójkach, nie prowokuje innych do zachowań agresywnych.

4)Podczas przerw spaceruje po korytarzu i stosuje się do ewentualnych uwag nauczyciela dyżurującego.

5)Dba o higienę osobistą.

6.Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią

1)Uczeń zawsze wzorowo zachowuje się w szkole i poza nią.

2)Nie niszczy mienia szkolnego.

3)Kulturalnie zachowuje się w środkach komunikacji miejskiej.

4)Reaguje na nieprawidłowe zachowanie rówieśników.

5)Potrafi współpracować z kolegami w zespole.

7.Okazywanie szacunku innym osobom

1)Uczeń pomaga słabszym w nauce.

2)Jest uczynny, chętnie pomaga potrzebującym.

3)Jest życzliwy, tolerancyjny i wyrozumiały wobec rówieśników i dorosłych (niepełnosprawność, ułomność, odmienność religijna itp.)

4)Z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, osób dorosłych.

8.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny.

 

§ 17

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania uwzględniając opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na:

1)                 oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)                 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:

1)                 oceny cząstkowe wystawiane  pod koniec każdego miesiąca na podstawie zeszytu uwag,

2)                 samooceny ucznia na forum klasy,

3)                 opinia klasy;

4)                 oceny nauczycieli i opinii pracowników szkoły.

 1. Skala ocen z zachowania:

1)                 wzorowe                     6          wz;

2)                 bardzo dobre              5          bdb;

3)                 dobre                          4          db;

4)                 poprawne                   3          pop;

5)                 nieodpowiednie          2          ndp;

6)                 naganne                     1           ng

 1. Do dokumentacji zachowania ucznia służą „zeszyty uwag” i dziennik lekcyjny. Wychowawca, dyrektor i nauczyciele przedmiotu mają obowiązek wpisywania pozytywnych i negatywnych uwag o zachowaniu ucznia. Wychowawca ma obowiązek wpisywania zgłaszanych uwag i spostrzeżeń innych pracowników szkoły po wnikliwej analizie problemu.
 2. O ocenie z zachowania uczeń jest informowany na dwa tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną.
 3. Ocena wychowawcy jest ostateczna, jeśli została ustalona zgodnie z regulaminową procedurą.
 4. 8. Uwaga: Wychowawca nie wystawia uczniowi oceny poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej jeżeli w wyniku przeprowadzonej z nim rozmowy (nawet udzielonej kary statutowej) - zachowanie ucznia stało się pozytywne. Stopień nasilenia pozytywnych zachowań ucznia może być uzasadnieniem wystawienia takiemu uczniowi oceny dobrej, bardzo dobrej lub wzorowej.
 5. Przy ocenianiu z zachowania bierze się pod uwagę wypadki losowe ucznia, jego sytuację rodzinną, możliwości intelektualne w celowości działania.

 

§ 18

Kryteria oceny zachowania ucznia klas I – III

 1. Zachowanie ucznia ocenia się według sześciostopniowej skali ocen (ocena jest opisowa):

1)      jest wzorem zachowania dla innych uczniów,

2)      bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia,

3)      zachowuje się dobrze, jak przystało na ucznia,

4)      poprawnie spełnia obowiązki ucznia,

5)      jego zachowanie jest nieodpowiednie,

6)      sprawia kłopoty wychowawcze.

 1. Ocenę opisową – Jest wzorem zachowania dla innych uczniów – otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymagania zawarte w obowiązkach ucznia szkoły:

1)      jest pilny i systematyczny,

2)      nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych,

3)      sumiennie i rzetelnie wykonuje dodatkowe obowiązki,

4)      aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły,

5)      godnie reprezentuje swoją klasę i szkołę w środowisku

6)      prezentuje sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych,

7)      jest aktywnym inicjatorem pracy społecznej całego zespołu klasowego,

8)      chętnie bierze udział w organizowanych wycieczkach, na miarę możliwości finansowych rodziców.

9)      nie ma uwag negatywnych,

10)  ma przynajmniej 2 uwagi pozytywne.

 1. Ocenę opisową – Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia – otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymagania zawarte w obowiązkach ucznia szkoły:

1)      rozpoczyna i zawsze kończy swoją pracę,

2)      czynnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,

3)      kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)      jest uczciwy i prawdomówny,

5)      przejawia troskę o mienie własne i szkoły,

6)      dba o zdrowie własne i innych, nie przejawia biernej postawy wobec innych,

7)      chętnie bierze udział w organizowanych wycieczkach, na miarę możliwości finansowych rodziców,

8)      ma przynajmniej 2 uwagi pozytywne.

9)      raz zdarzyło się mu dostać uwagę negatywną.

 1. Ocenę opisową – Zachowuje się dobrze jak przystało na ucznia – otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymagania zawarte w obowiązkach ucznia szkoły:

1)      pamięta o obowiązkach ucznia,

2)      zgodnie współdziała w zespole klasowym,

3)      okazuje szacunek innym,

4)      pozytywnie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela,

5)      opuścił nie więcej niż 2 dni bez usprawiedliwienia – dopuszcza się 3 spóźnienia,

6)      dba o higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia,

7)      dba o honor szkoły w miejscu publicznym,

8)      ma przynajmniej 1 uwagę pozytywną.

9)      zdarza się, że ma  dwie uwagi negatywne.

 1. Ocenę opisową – Poprawnie spełnia obowiązki ucznia – otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymagania zawarte w obowiązkach ucznia szkoły:

1)      zazwyczaj jest obowiązkowy i systematyczny,

2)      niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

3)      zdarza się, że nie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela,

4)      nie zawsze zgodnie współpracuje w grupie,

5)      opuścił nie więcej niż 5 dni bez usprawiedliwienia,

6)      nie plami honoru szkoły w miejscu publicznym,

7)      dba o higienę osobistą,

8)      dopuszcza się pięć uwag negatywnych.

 1. Ocenę opisową – Jego zachowanie jest nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który nie przestrzega wszystkich kryteriów zawartych w obowiązkach ucznia szkoły:

1)      jest niesystematyczny i mało obowiązkowy,

2)      spóźnia się bez usprawiedliwienia,

3)      często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,

4)      wpływa swoją postawą na niewłaściwe atmosferę i zachowanie innych w zespole klasowym,

5)      jest nietaktowny w stosunku do przełożonych i kolegów,

6)      nie wykonuje poleceń nauczyciela,

7)      nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

8)      rzadko dba o higienę osobistą i wygląd.

9)      Ma więcej niż pięć uwag negatywnych.

 1. Ocenę opisową – Sprawia poważne kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który nie przestrzega wszystkich kryteriów zawartych w obowiązkach ucznia szkoły:

1)      lekceważy wszystkie obowiązki ucznia,

2)      nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia

3)      spóźnia się na lekcje,

4)      przejawia negatywny stosunek do wszelkich poczynań i aktywności w pracach społecznych,

5)      nie dba o higienę osobistą,

6)      przejawia sposób bycia naruszający godność innych,

7)      używa wulgarnego słownictwa,

8)      nagannie zachowuje się w miejscach publicznych,

9)      przywłaszcza i niszczy mienie prywatne i szkoły,

10)  popada w kolizję z prawem,

11)  nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania.

 

§ 19

Kryteria oceny zachowania ucznia klas IV-VI

 1. Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który wypełnia wszystkie wymagania oceny dobrej oraz:

1)                 Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska; aktywnie
i twórczo włącza się w życie szkoły (Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań itp.), klasy, środowiska, reprezentuje szkołę na zewnątrz.

2)                 Wychodzi z inicjatywą, podtrzymuje i twórczo rozwija szkolne tradycje.

3)                 Wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, jest zawsze przygotowany, organizuje pomoc innym.

4)                 Osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.

5)                 Cechuje go wysoka kultura osobista, jest otwarty, odpowiedzialny i tolerancyjny.

6)                 Systematycznie uczęszcza na zajęcia, w terminie 1 tygodnia dostarcza usprawiedliwienia, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, dopuszczalne 3 spóźnienia w półroczu.

7)                 Uczestniczy w wycieczkach organizowanych przez szkołę.

8)                 Przestrzega regulaminów, wyróżnia się kulturą słowa.

9) Ma co najmniej dwie uwagi pozytywne.

10)             Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który:

a)                 Ma uwagę negatywną w zeszycie lub dzienniku.

b)                 Spowodował trudną do rozwiązania przez wychowawcę klasy sytuację konfliktową, potrzebna była interwencja dyrektora szkoły.

 1. Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który wypełnia wszystkie wymagania oceny dobrej oraz:

1)                 Zachowuje się bez większych zastrzeżeń, w przypadku drobnych przewinień odpowiednio reaguje na uwagę nauczyciela, potrafi przyznać się do błędu i naprawić wyrządzoną szkodę.

2)                 Wykonuje polecenia nauczyciela lub innych pracowników szkoły.

3)                 Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, włącza się w organizowanie uroczystości i imprez szkolnych.

4)                 Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach.

5)                 Właściwie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków szkolnych.

6)                 Cechuje go wysoka kultura osobista, jest otwarty, odpowiedzialny i tolerancyjny.

7)                 Systematycznie uczęszcza na zajęcia, w terminie 1 tygodnia dostarcza usprawiedliwienia, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, dopuszczalne 3 spóźnienia w półroczu.

8)                 Ma co najmniej dwie uwagi pozytywne.

9)                 Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który:

a)                 Ma jedną uwagę negatywną w zeszycie lub w dzienniku.

b)                 Ma więcej niż 4 godziny nieusprawiedliwione i 4 spóźnienia

c)                  Spowodował trudną do rozwiązania przez wychowawcę klasy sytuację konfliktową, potrzebna była interwencja dyrektora szkoły, rodzica.

 1. Ocenę dobrą – (stanowi ona punkt wyjścia do pozostałych ocen z zachowania) otrzymuje uczeń, który:

1)                 Przestrzega prawa szkolnego, szanuje tradycje szkoły, symbole państwowe i szkolne.

2)                 Uczestniczy w życiu szkoły (klasy), włącza się w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych (klasowych).

3)                 Szanuje mienie szkolne oraz prywatne, dba o czystość i porządek w miejscu wspólnej pracy, estetykę pomieszczeń i wyposażenia szkoły.

4)                 Dobrze wypełnia obowiązki szkolne wynikające z Kodeksu Ucznia i Statutu Szkoły.

5)                 W terminie 2 tygodni usprawiedliwia nieobecności.

6)                 Z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek. Jest życzliwy, uprzejmy, otwarty na problemy innych, tolerancyjny, szanuje cudzą godność.

7)                 Dba o kulturę słowa, kulturalnie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników.

8)                 Panuje nad emocjami i nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, nie znęca się
fizycznie i psychicznie.

9)                 Troszczy się o własne zdrowie oraz higienę osobistą, dba o schludny wygląd (nie dopuszcza się makijażu, farbowania włosów).

10)             Nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów i koleżanek.

11)             Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który:

a)                 Ma więcej niż 3 uwagi negatywne w zeszycie uwag lub w dzienniku.

b)                 Ma więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności i więcej niż 6 spóźnień.

c)                  Nie uczestniczy w życiu szkoły i klasy.

d)                 Spowodował trudną do rozwiązania przez wychowawcę klasy sytuację konfliktową,
potrzebna była interwencja dyrektora szkoły, rodzica.

 1. Ocenę poprawną– otrzymuje uczeń, który:

1)                 Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły.

2)                 Właściwie, bez większych zastrzeżeń zachowuje się na terenie szkoły i poza nią.

3)                 Poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia oraz zadań powierzonych mu przez nauczyciela lub innych pracowników szkoły.

4)                 Nie ulega nałogom.

5)                 Nie działa w żadnej nieformalnej organizacji szkolnej i pozaszkolnej.

6)                 Nie reprezentuje szkoły w zawodach, konkursach.

7)                 Ma więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych i 8 spóźnień w miesiącu.

8)                 Oceny poprawnej nie może otrzymać uczeń, który:

a)                 Ma 5 uwag znaczących o złym zachowaniu.

b)                 Ma ponad 1 tydzień nieobecności nieusprawiedliwionej w miesiącu.

c)                  Spowodował konflikt, w którym musiał reagować wychowawca lub dyrektor szkoły.

d)                 Wszedł w konflikt z prawem.

 1. Ocenę nieodpowiednią– otrzymuje uczeń, który:

1)                 Lekceważąco odnosi się do obowiązków ucznia.

2)                 Nie przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole.

3)                 Jest wulgarny, arogancki wobec kolegów i dorosłych.

4)                 Wdaje się w bójki, prowokuje kłótnie i konflikty.

5)                 Ma liczne uwagi w zeszycie.

6)                 Niszczy mienie szkolne i prywatne, nagminnie zaśmieca i brudzi w szkole.

7)                 Bierze udział w szantażu, zastraszaniu lub kradzieży na terenie szkoły i poza nią.

8)                 Ulega nałogom, swoją postawą negatywnie wpływa na rówieśników.

9)                 Uwagi i działania wychowawcze nie odnoszą pozytywnego skutku.

10)             Opuścił więcej niż 2 tygodnie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 1. Ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który:

1)                 Nie realizuje obowiązku szkolnego (notoryczne wagary).

2)                 Doprowadza do poważnych incydentów na terenie szkoły, a wszelkie metody dyscyplinujące (rozmowa z pedagogiem, dyrektorem szkoły, policjantem) nie przynoszą pożądanych skutków.

3)                 Wszedł w konflikt z prawem, w wyniku czego został objęty nadzorem kuratora sądowego i nadal nie wykazuje poprawy zachowania.

 1. Uczeń w każdym czasie w roku szkolnym może mieć podniesioną lub obniżoną ocenę klasyfikacyjną z zachowania o jeden stopień, jeżeli zajdzie jedno  z wymienionych zachowań:

Zachowania pozytywne

Zachowania negatywne

 • Efektowny udział w konkursach przedmiotowych i innych;
 • pomoc w organizowaniu imprez szkolnych;
 • pomoc kolegom w nauce;
 • wolontariat uczniowski;
 • bohaterskie zachowanie wobec innych istot żywych.
 • niszczenie sprzętu szkolnego i cudzej własności;
 • kłamstwo, oszustwo;
 • wulgarne słownictwo;
 • agresja fizyczna i słowna;
 • ucieczki z lekcji;
 • stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu lub kolegów;
 • palenie tytoniu;
 • wyłudzanie;
 • nakłanianie do negatywnych zachowań;
 • wyzywający strój i wygląd nie licujący z ogólnie przyjętym wizerunkiem ucznia;
 • unikanie noszenia obowiązującego stroju uczniowskiego;
 • używanie urządzeń elektronicznych (telefony, odtwarzacze itp.) niezgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem.

 

 1. Uczeń w każdym czasie w roku szkolnym może mieć  obniżoną ocenę klasyfikacyjną z zachowania do oceny nagannej, jeżeli zajdzie jedno  z wymienionych zachowań:

1)                 celowe i zaplanowane niszczenie sprzętu szkolnego lub cudzej własności,

2)                 agresja fizyczna,

3)                 stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu lub kolegów,

4)                 palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy,

5)                 wyłudzanie, kradzież

 

§ 20

Klasyfikowanie uczniów

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1)                 śródrocznej i rocznej;

2)                 końcowej.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie do 31 stycznia.
 2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:

1)                 obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2)                 dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 1. Na klasyfikację końcową składają się:

1)                 roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz

2)                 roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3)                 roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)                 oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)                 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Na jeden miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca na wniosek nauczyciela przedmiotu pisemnie informuje rodziców ucznia /prawnych opiekunów/ o zagrożeniu oceną niedostateczną. Rodzice ucznia podpisem potwierdzają przyjęcie informacji lub takowe potwierdzenie może stanowić Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej.
 2. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są z dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformować ucznia, a wychowawca jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
 3. Śródroczne i roczne,  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 4. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia7.09.1991r., po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
 5. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1–12 są ostateczne, z zastrzeżeniem art.22 i 23.
 6. Ocena z religii/etyki, z języka niemieckiego ma wpływ na średnią ocen, ale nie ma wpływu na promowanie ucznia.
 7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 8. Zasady pomocy uczniom, którzy otrzymali klasyfikacyjne półroczne, roczne  oceny niedostateczne.

1)Zdiagnozowanie przyczyny niepowodzeń szkolnych przez pedagoga szkolnego:

a)rozmowa z uczniem,

b)rozmowa z rodzicami, wywiad środowiskowy,

c)rozmowa z nauczycielem.

2)Ustalenie strategii działania:

a)przeprowadzenie badania w poradni  psychologiczno – pedagogicznej, w przypadku, gdy uczeń nie miał takich badań,

b)skierowanie ucznia na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze,

c)systematyczna współpraca z rodzicami, ukierunkowana na pracę w domu,

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji
  i powtarza tę samą klasę.
 2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej, bez wniosku rodziców.
 6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 7. Przepisu ust. 22 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

§ 21

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych,  zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

1)                 Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 14 i art. 15.

2)                 Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 1. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)                 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2)                 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Egzamin klasyfikacyjny,( o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy) przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)                 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)                 nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 1. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 3. Dla ucznia,  który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy), nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1)                 obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 2. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)                 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)                 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)                 termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)                 imię i nazwisko ucznia;

5)                 zadania egzaminacyjne;

6)                 ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 22

Egzaminu poprawkowy

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną,

1)                 jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2)                 jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Roczna,  ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7 Ustawy ( została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen).
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 7. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)                 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)                 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)                 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)                 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)                 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)                 termin egzaminu poprawkowego;

4)                 imię i nazwisko ucznia;

5)                 zadania egzaminacyjne;

6)                 ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 23

Sprawdzian wiadomości

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 , zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia

zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 i 2 ustawy. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)                 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)                 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1 Ustawy.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, wchodzą:

1)                 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)                 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)                 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy,  ustalającej roczną ocenę z zachowania wchodzą:

1)                 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)                 wychowawca oddziału;

3)                 nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)                 pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5)                 psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6)                 przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7)                 przedstawiciel rady rodziców.

 1. Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)                 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2)                 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)                 termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4)                 imię i nazwisko ucznia;

5)                 zadania sprawdzające;

6)                 ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)                 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2)                 termin posiedzenia komisji;

3)                 imię i nazwisko ucznia;

4)                 wynik głosowania;

5)                 ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokoły, o których mowa w ust. 13 i 15, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

 

§ 24

Promowanie uczniów

 

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Uczeń szkoły podstawowej , który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza  klasę.

 

§ 25

Wyróżnienia

 1. Uczniów klas I-III  wyróżnia się na wniosek nauczyciela - wychowawcy, na podstawie informacji zawartych w dokumentach jeżeli z zajęć edukacji:

a) polonistycznej

b)matematycznej

c)przyrodniczej

d)języka nowożytnego ( j. angielski)

e)muzycznej

f)plastycznej

g)zajęć komputerowych

h)wychowania muzycznego

i)religi/etyki

otrzyma celujące, bardzo dobre i jedne dobre wyniki nauczania.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 4. Wpisem do „Złotej Księgi” zostaje wyróżniony uczeń, który uzyskał  wszystkie oceny klasyfikacyjne  bardzo dobre i wzorowe zachowanie.
 5. Zapisy w nagrodach książkowych uzyskanych przez uczniów za osiągnięcie określone w pkt 1, ust. otrzymują następujące brzmienie:

 

 

Klasy

Kryteria

 

Brzmienie wpisu

Średnia ocen

Ocena zachowania

I - III

SP

-

-

Za wzorowe zachowanie i sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych

IV - VI SP

4,80 - 4,90

co najmniej 
bardzo dobra

Za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe (lub bardzo dobre) zachowanie

4,91 - 5,00

co najmniej 
bardzo dobra

Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe (lub bardzo dobre) zachowanie

5,01 - 5,49

co najmniej 
bardzo dobra

Za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz wzorowe (lub bardzo dobre) zachowanie

5,50 - 6,00

co najmniej 
bardzo dobra

Za celujące wyniki w nauce oraz wzorowe (lub bardzo dobre) zachowanie

 1. Zasady wyróżniania i wynagradzania uczniów nie mogą ograniczać praw innych organów szkoły do ustalania własnych nagród i kryteriów ich przyznawania.

§26

Ukończenie Szkoły Podstawowej

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1)                 w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2)                 w przypadku szkoły podstawowej  – przystąpił ponadto  do sprawdzianu.

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym.
 2. Uczeń szkoły podstawowej , który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej  i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do  sprawdzianu.
 3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

§ 27

Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych osiągnięciach

 1. Wymagania edukacyjne i przedmiotowy- system  oceniania przedstawiane są uczniom na jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzien­niku zajęć  lekcyjnych.
 2. Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku za­jęć lekcyjnych,  a dodatkowo potwierdzony podpisem rodzica na liście potwierdzającej za­poznanie się z aktami wewnętrznymi szkoły. Informacja na temat wymagań edukacyjnych  obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny szkolne.
 3. Ocenianie ucznia w nauczaniu zintegrowanym jest jawne i odbywa się na bieżąco w kla­sie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane  prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem  oraz  wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla, więc  osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.
 4. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej in­formacji, z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było le­piej. Taka informacja wywołuje motywacje do dalszego wysiłku w celu dokonywania ko­rekty poprzez kolejne działania.
 5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują zawsze do wglądu i podpisu.
 6. Podpisaną pracę uczeń ma zwrócić do tygodnia czasu.
 7. Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas kontaktów in­dywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie z ka­lendarzem szkolnym oraz w czasie dni otwartych szkoły,
 8. Podczas zebrań z rodzicami organizowanymi w ciągu semestru nauczyciel przekazuje informacje o postępach dziecka na specjalnie przygotowanych kartkach, w postaci ocen cyfrowych  z poszczególnych edukacji czy przedmiotów.
 9. W przypadku trudności w nauce, częstego  nieprzygotowania do zajęć - rodzice informo­wani będą podczas organizowania indywidualnych spotkań z nauczycielem.
 10. W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostaną przekazane tele­fonicznie.
 11. W przypadkach niemożliwego kontaktu telefonicznego - wysłanie listu - zaproszenie do szkoły na indywidualną rozmowę.
 12. Prace  (wytwory prac praktycznych) ucznia są dostępne dla rodzica na terenie szkoły.
 13. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu semestru na specjalnie przygotowa­nym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, III).
 14. Ocenę roczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie  szkolnym.

 

§28

Zapis ocen śródroczne i rocznych

 1. Oceny cząstkowe w klasach IV-VI (śródroczne i roczne) nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego, zaś oceny roczne do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen.
 2. Postępy uczniów w klasach I-III będą odnotowywane w dziennikach lekcyjnych. W arkuszu ocen i w dzienniku lekcyjnym będzie wpisywana ocena opisowa roczna.
 3. Oceny śródroczne i roczne podaje się uczniom ustnie, a rodzicom (opiekunom prawnym) na piśmie.

 

 

 

 

§29

Prawa i obowiązki ocenianych i oceniających

 1. Prawa ucznia.
  Uczeń ma prawo do:

1)                 znajomości, jawności ocen,

2)                 rzetelności i uzasadnienia oceny,

3)                 znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu,

4)                 możliwości poprawienia oceny   rocznej (oceny cząstkowe na warunkach ustalonych przez nauczyciela),

5)                 pełnej informacji o możliwości odwołania się od oceny,

6)                 możliwości odwołania się od oceny (rocznej) do dyrektora szkoły,

7)                 wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych.

 1. Nieobecność ucznia w szkole

1)                 w przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia w szkole od dwóch dni do tygodnia, nauczyciel może oceniać ucznia na trzeci dzień jego pobytu w szkole,

2)                 w przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia w szkole powyżej tygodnia, nauczyciel może oceniać ucznia na piąty dzień jego obecności w szkole,

3)                 uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków w zeszycie wynikających z jego nieobecności.

4)                 w przypadku nieuzupełnienia będzie to traktowane na równi z brakiem pracy domowej.

5)                 Podpunkt a i b nie dotyczy nieobecności nieusprawiedliwionych.

6)                 Uczeń nieuczestniczący w danej formie sprawdzenia wiedzy, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Prawa rodziców:
  Rodzice mają prawo do:

1)                 jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka,

2)                 bieżącej informacji o postępach dziecka,

3)                 odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny,

4)                 wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka,

5)                 informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka,

6)                 informacji o wymaganiach szkoły.

 1. Prawa nauczyciela:
  Nauczyciele mają prawo do:

1)                 zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,

2)                 udziału w egzaminie sprawdzającym, poprawkowym i klasyfikacyjnym i przygotowaniu do niego zadań,

3)                 obrony swojej opinii,

4)                 uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych.

 

§30

Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania

 1. Szkoła (nauczyciel, wychowawca) powinna:

1)                 Wskazywać rodzicom (prawnym opiekunom) na potrzebę kierowania uczniów z trudnościami w nauce na badania psychologiczno-pedagogiczne.

2)                 Organizować w miarę potrzeb i możliwości zespoły wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.

3)                 Organizować spotkania z pedagogiem, logopedą.

4)                 Organizować pomoc koleżeńską.

5)                 Przeprowadzać pedagogizację rodziców.

6)                 Przeprowadzać indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami i uczniami.

 

§31

Ewaluacja systemu oceniania

 1. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się raz na 3 lata, do 31 maja.
 2. Narzędziem ewaluacji będą głównie ankiety, ale również rozmowy, wywiady, obserwacje, samooceny, ocenianie zewnętrzne (konkursy, sprawdziany), badanie dokumentacji.
 3. Za przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród:

1)                 uczniów - odpowiedzialni są wychowawcy klas,

2)                 nauczycieli - odpowiedzialny jest dyrektor,

3)                 rodziców - odpowiedzialny jest dyrektor.

 1. Wyniki ankiet mogą mieć wpływ na wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniowskich.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 01.12.2015r. przyjęto do realizacji.

Poprawiony: środa, 06 stycznia 2016 20:31
 
Joomla Templates by JoomlaVision.com